Adatkezelési tájékoztató

Preambulum

A Kisbefektetői Klub laza szakértői társulás, mely a Career Sport Kft szervezésével, irányításával, felügyeletével működik. (cím:  2161 Csomád Kossuth Lajos út 103.,  adószám: 25487554-2-13, nyilvántartási szám: 13-09-197136, e-mail: info@kisbefektetoiklub.hu; továbbiakban: Career Sport Kft, mint Adatkezelő kijelenti, hogy a https://www.kisbefektetoiklub.hu/ webcímen elérhető weboldalának látogatóiról a weboldal látogatása során gyűjtött adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli Magyarország Alaptörvénye, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) alapján.

A Kisbefektetői Klub tiszteletben tartja a weboldal látogatóinak, valamint a laza szövetség támogatóinak, szimpatizánsainak és tagjainak személyes adatait, valamint bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Career Sport Kft pénzügyi közvetítői tevékenységének működtetéséhez, valamint saját statisztika elemzéseinek készítéséhez használja fel.

 

  1. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy hitelfelvétel és/vagy biztosítás megkötése és/vagy befektetés indítása (pénzügyi közvetítés) iránt érdeklődő személyek („Érdeklődő”) által megadott adatok alapján  a hitelközvetítési tevékenységet, a HC központon keresztül, míg a biztosításközvetítési tevékenységet a Klasszis-Z Biztosítási Alkusz Kft részére, valamint a befektetésközvetítést a Partner Bank felé alügynökként végző Career Sport Kft, az Érdeklődő részére az anyagi helyzetének felmérésével, a jövőbeni biztosítási, megtakarítási céljai és lehetőségei 

meghatározásával kapcsolatos adatokból elemzést készítsen, hogy annak alapján az Érdeklődő részére az igényeinek és lehetőségeinek megfelelő biztosítási és/vagy pénzügyi megoldások igénybevétele iránti ajánlatokat adjon, illetve továbbítson.

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása, majd a Közös Adatkezelők jogos érdeke a lenti 4. pont szerint. Személyes adatok megadására kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak; 16 éven aluliak törvényes képviselőjük hozzájárulásával adhatnak meg személyes adatot.

  1. A kezelt személyes adatok

Név

Születési dátum

E-mail cím

Telefonszám

Az igényfelmérés során megadott, az anyagi helyzetével és a befektetési céljaival kapcsolatos adatok, valamint az igényeknek megfelelően az abból levont következtetések

  1. Az adatkezelők és adatfeldolgozók adatai

Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelés célját és eszközeit a Career Sport Kft, a HC központ, a Klassis-Z és Partner Bank közösen határozza meg, az Európai Parlament és a Tanács által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 2016. április 27-én hozott 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) alapján közös adatkezelőknek („Közös Adatkezelők”) minősülnek. A Közös Adatkezelők megállapodtak, hogy a közöttük fennálló együttműködés hatékony megvalósítása érdekében az Érdeklődők pénzügyi megoldások iránti érdeklődésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő személyes adatai kezelésével kapcsolatban közös adatkezelést folytatnak. Ennek során a Career Sport Kft felveszi a kapcsolatot az Érdeklődővel, majd rögzíti személyes adatait. A rögzítést követően megküldik az Érdeklődő hozzájáruló nyilatkozatát is tartalmazó adatokat a HC központ, és/vagy Klassis-Z biztosítási alkusz, és/vagy Partner Bank részére abból a célból, hogy részükre a hitel-, biztosításközvetítési, illetve befektetési szolgáltatását felajánlja, illetve végezze.

3.1  Közös Adatkezelők

HC Központ Kft

Netreal Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1023 Budapest,

Lajos utca 28-32.

Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.

 

Cégjegyzékszám:   01-09-716975

Cégjegyzékszám:   01-09-730023

 

Telefon: +36 1 487 3300

Telefon: +36 1 487 3300

 

E-mail:  info@hckozpont.hu

E-mail:  helloocp@oc.hu

 

3.2. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozóként járhatnak el a HC, valamint a Netreal tevékenységében részt vevő közreműködő, továbbá a technikai hátteret biztosító M és L Hungária 2006 Kft.

  1. Az adatkezelés időtartama

A HC és a Netreal az Érdeklődő személyes adatait az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadását követő 48 órán belül rögzíti a Közös Adatkezelők központi rendszerében.

Az adatok rögzítését követően az Érdeklődő adatainak kezelése a Közös Adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az Érdeklődők részére történő ajánlatok megküldése céljából, amely adatkezelés időtartama az Érdeklődővel történt első kapcsolatfelvételt követő legfeljebb 3 év.

  1. Az Érdeklődő, mint érintett jogai

Az Érdeklődő a személyes adatainak jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a Közös Adatkezelők fenti elérhetőségein, postai küldeményben vagy elektronikus levél formájában. Az Érdeklődő továbbá bármikor jogosult tiltakozni a HC és a Netreal jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen.

Az Érdeklődő hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását. Az Érdeklődő továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu. Az Érdeklődő jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az Érdeklődő – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

A biztosítás közvetítési szolgáltatást a Career Sport Kft. a Klassis-Z Kft.
alügynökeként végzi.

 

Tájékoztatjuk a www.kisbefektetoiklub.hu weboldalra látogatókat, hogy az oldalon közzétett tartalom csak a figyelemfelhívására szolgál, a konkrét termék vonatkozásában az ön igénye esetén a biztosításközvetítői szolgáltatást a Klasszis Kft nyújtja a regisztrált alügynöke a Career Sport Kft útján.

 

A hitel közvetítési, valamint a befektetésközvetítési szolgáltatást a Career Sport Kft. a HC Központ Kft. alügynökeként végzi.

 

HC Központ Kft.
Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.
Képviseletre jogosult: Bánfalvi László ügyvezető
Független közvetítői (többes ügynök) engedély száma: EN-I-707/2010
Központi telefon: +36 1 430 3120
Központi fax: +36 1 430 3121
Cégjegyzékszám: 01-09-716975
Adószám: 13064314-2-41
Statisztikai számjel: 13064314-6619-113-01

Netreal Informatikai Kft.
Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.
Cégjegyzékszám: 01-09-730023
Telefon: +36 1 487 3300
E-mail: helloocp@oc.hu

 

Career Sport Kft

Székhely: 2161 Csomád Kossuth Lajos utca 103.

Képviseletre jogosult: Tóthné Balla Mária

Telefon: +36 30 737 3698
Cégjegyzékszám: 13-09-197136
Adószám: 25487554-2-13
Statisztikai számjel: 25487554-7022-113-13

E-mail: info@kisbefektetoiklub.hu