Hitelek csoportosítása

Hitelek csoportosítása

Hitelek csoportosítása

Fogalmak

 • Hitel: meghatározott pénzösszeg, követelés vagy áru átengedése meghatározott időtartamra és kamatfizetés ellenében
 • Kölcsön: tényleges pénzfolyósítást jelent
 • Hitel: a pénz rendelkezésre tartása
 • Rendelkezésre tartási jutalék: csak a kölcsönként ténylegesen fel nem vett hitelkeret után kell fizetni (%)
 • Kamat: a kölcsön ára, a kölcsönvett pénz használati díja (%)

 

 1. Pénztömeg nagyságára gyakorolt hatás szerint
 • Jegybanki: számlapénz és készpénzteremtés
 • Kereskedelmi banki: számlapénzt teremt
 • Bankközi hitel: repo hitel

 

 1. Hitelek tartalma szerint

2.1. Pénzhitelek: készpénz vagy számlapénz formában

Személyi hitelek: Fedezet nélküli, viszonylag nagyobb összegű hitel

Folyószámlahitel:

 • meghatározott időtartamra, meghatározott összegű hitelkeretet tart nyilván ügyfele pénzforgalmi számláján.
 • a hitelintézet a számláról a hitelkeret terhére és összegéig kifizetéseket teljesít.

Reálhitel:

Reálhiteleknél a bankok a hitelnyújtás időpontjában speciális vagyoni fedezetet kötnek ki.

2.2. Kötelezettségvállalási hitelek

Kauciós hitelek:

 • rövid lejáratra,
 • saját ügyfélnek harmadik féllel szembeni tartozás kiegyenlítésére, ha esedékességkor nem fizet
 • egyszerű kezesség, a bank csak akkor fizet, ha az ügyfél nem tud fizetni

Elfogadmány hitelek:

 • Váltó kibocsátója (vevő) bankot nevez meg címzettként
 • A bank hozzájárulása szükséges
 • A bank pénzügyi keretet biztosít
 • Lejáratkor,az ügyfél számláját megterheli, ha az ügyfél nem tud fizetni, a bank a rá intézvényezett váltó összegét kifizeti a váltó bemutatójának
 • és ügyfele számláját megterheli

Akkreditív hitelek:

 • vissza nem vonható kötelezettségvállalás a bank részéről,
 • Az ügyfél számlája terhére,
 • Harmadik személy javára fizetést teljesít

 

 1. Hitelfelvevők köre szerint

Hitelszükségletet kiváltó okok

–Befektetési eszközök körében

 • Befektetéshez szükséges saját tőke hiánya
 • Saját tőke megszerzésének időigénye
 • Saját tőke bevonásának költsége

–Forgóeszközök körében

 • Bevételek és a kiadások pénzáramainak időbeli/értékbeni eltérése
 • Saját források lekötése
 • Taktikai készletvásárlás
 • Raktárra termelés, készlettartás
 • Export kintlévőségek
 • Importfedezet biztosítása
 • Termelés, értékesítés szezonalitása

 

 • 3.1. Vállalkozói hitelek formái

Nyitott hitelkeret

 • Állandó pénzügyi kapcsolatban lévő, első osztályú adósnak minősülő ügyfelének biztosítják.
 • a bank a nyitott hitelkeretből hitelt a hitelkeret összegéig nyújt.
 • A hitelkeret után rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni.

Rulirozó hitel

 • A hitelkeret terhére felvett kölcsön csökkenti a hitelkeretet, de a visszafizetett kölcsönt a jogosult a hitelkeret nyitvatartási idején belül a hitelkeret felső határáig újból igénybe veheti.
 • A rulírozó hitel a vállalkozó átmeneti vagy szezonális tőkeszükségletét finanszírozza.

Áthidalási hitel:

 • később beérkező forrást előlegez meg
 • Az átmeneti forráshiány megszüntetésére, a rendkívüli beszerzésekre forrást jelentő, eseti jellegű, rövid lejáratú hitel.
 • Esedékességkor a hitelt egy összegben kell visszafizetni.
 • Cessziós hitel: a hitelintézet annak ad hitelt, akinek egy harmadik személlyel szemben számlakövetelése van, ahitel fedezete a számlakövetelés

Forgótőke hitel

 • Lehetővé teszi a nettó forgótőkével finanszírozott forgóeszközök bővítését.
 • A finanszírozás tárgyául szolgáló eszközök lekötési ideje határozza meg a forgótőke hitel lejárati idejét.
 • Visszafizetésének forrása az adózott nyereség, illetve újabb hosszú lejáratú hitel.

Beruházási hitel:

 • Lehetővé teszi az immateriális javak és a tárgyi eszközök bővítését
 • Általában egy éven túl lejáró, exportfejlesztő beruházási hitelek
 • Céljellegű: a bank meghatározott befektetési célokra nyújtja.
 • Nem céljellegű: saját forrás kiegészítésére

3.2. Lakossági hitelek: természetes személyek részére

–Fogyasztói hitel: lakás, üdülő vásárlására, építésére, felújítására, korszerűsítésére, közműfejlesztésre adott kölcsön

–Áruvásárlási kölcsön: természetes személy részére fogyasztási cikkek, szolgáltatások megvásárlásához

 

 1. Lejárat szerint

–Rövid

–Közép

–Hosszú

 

 1. Hitelek fedezet szerint

5.1. Fedezet nélkül nyújtott hitelek, kölcsönök: a hitelfelvevő tőkeereje, fizetőképessége, fizetőkészsége a garancia az adósság és a kamatok megfizetésére

Formái:

ügyféllimit:

 • hitelkeret biztosítása az ügyfél számára,
 • jövedelmezőség, likviditási helyzet alapján
 • Megfelel a legszigorúbb adósminősítésnek
 • negatív pledge/ elzálogosítási záradék

–Első osztályú adósnak elzálogosítási záradékkal

–Az adós arra vállal kötelezettséget, hogy harmadik személynek nem ad jogot, amely alapján követelését a bank által folyósított kölcsön visszafizetése előtt teljesítheti.

 • name-lending/cégnév

–Hosszú ideje pénzügyi kapcsolatban álló

–Nagy tőkeerejű, a piacon kiterjedt részesedéssel rendelkező, nemzetközileg meghatározó szerepet betöltő vállalatcsoportnak

–Biztosíték kikötése nélkül

 

5.2. Fedezettel nyújtott hitelek

 • Biztosíték fogalma: járulékos jellegű kötelem, amely mindig valamilyen alapkötelezettséghez kapcsolódóan kerül kikötésre

–A hitelező kockázatát minimalizálja

–A hitelező pozícióját az adós anyagi, pénzügyi helyzetének változásától függetleníti

 

►Elsődleges biztosítás: a kölcsönt igénybe vevő üzleti tervén alapuló üzleti döntés

 • Biztosítékkal szembeni követelmények:

könnyen kiköthető: jogi szempontból „tiszta”.

könnyen értékelhető: azaz piaci értékének meghatározása nem ütközik akadályokba,

Piacképes: a piacon valamilyen fizető eszközzé akadálytalanul átváltható, értékesíthető

Értékálló: a piaci értéke hosszabb távon nem csökken azon érték alá, amelyet eredeti állapotában képviselt.

Tartós: a hasznos élettartama alapján hosszabb időn át őrzi meg azt a tulajdonságát (fizikai, kémiai), hogy a piacon eladaható, likviddé tehető.

könnyen ellenőrizhető

–a hitelezői pozíció az adós anyagi, pénzügyi helyzetének esetleges változásaitól függetlenítő pénzügyi instrumentum.

 

 • Biztosítékok csoportosítása

1.Személyi biztosíték formái

 • Kezesség:

–csak írásban köthető, járulékos jellegű kötelezettség

–Fő kötelezettség teljesítése után megszűnik a kezes kötelezettsége

–A teljesítés sorrendje szerint formái:

 • egyszerű kezesség

–Sortartási kötelezettség van

–A hitelező először az adóst keresi meg, csak akkor fordul a kezeshez, ha az adóssal szembeni eljárás nem vezetett eredményhez

–A bankok az egyszerű kezességet nem fogadják el

 • készfizető kezesség

–Sortartási kötelezettség nincs

–A hitelező fordulhat a követelés behajtása érdekében a kezeshez vagy az adóshoz, vagy mindkettőjükhöz.

Bank által vállalt kezesség: járulékos jellegű kötelezettség (megtagadhatja a fizetést)

»Készfizető kezesség

Bank javára vállalt kezesség

»Csak akkor készfizető kezesség, ha a felek által kötött szerződésben rögzítik

Váltókezesség

–A kezes a váltó valamelyik szereplőjéért vállal kezességet

 • Saját váltó kiállítójáért
 • Idegen váltó elfogadójáért

–Feltétele: a kezességvállalás a váltón szerepeljen

–Felelőssége azonos a váltószereplő felelősségével

–Egyszerű kezességvállalást jelent

 

Bank által vállalt váltókezesség

»készfizető kezesség.

 • Bankgarancia:

–A bank garancia levelet bocsát ki, önálló fizetési kötelezettséget vállal

–A bank garanciavállalásával áttételesen hitelt nyújt a vállalkozónak saját pénzforrása terhére, saját kockázatára

–Ha esedékességkor az adós nem fizet, a bank feltétel nélkül köteles fizetni

»Azonos a készfizetési kezességgel.

► A hitelt nyújtó számára kedvezőbb biztosíték a bankgarancia

►A hitelt felvevő számára a bankkezesség az előnyösebb

 • Bank által adott fedezetigazolás

–A fizetésre kötelezett (adós), ügyfelének számlájáról elkülönít meghatározott összeget

–Elkülönített számlán tartja, zárolja

–A számláról a fedezetigazolásban meghatározott jogcímen tejesít pl.:

 • Import ellenértéke
 • Támogatáshoz saját erő igazolása
 • Beruházás

 

 1. Tárgyi biztosítékok
 • Zálog: az adós zálogszerződésben meghatározott vagyontárgyait a hitelező javára leköti

–zálogjog tárgya:

 • minden birtokba vehető dolog: ingatlan, ingó dolog,
 • átruházható jog: vagyoni jogot megtestesítő értékpapír, haszonélvezeti jog, bérleti jog

–Járulékos jog

 • Ha a jogosult személye változik, a zálogjog az új jogosultat is megilleti
 • A követelés megszűnése esetén a zálogjog is megszűnik

–Az elzálogosított tárgyat tulajdonosa használhatja, köteles megőrizni

–Zálogjog érvényesítése fő szabály szerint bírósági eljárás keretében történik, ha az adós nem fizetett

 

Tárgyi biztosítékok formái:

 • Jelzálog: az adós ingatlant ajánl fel biztosítékul

–Jelzáloggal szembeni követelmények:

 • Az ingatlan az adós tulajdonát képezi
 • A tulajdonos rendelkezik:

–1 hónapnál nem régebbi tulajdonlappal

–Hivatalos értékbecsléssel

–Több tulajdonos esetén, társtulajdonosok beleegyező nyilatkozatával

–Ha az ingatlanon már van jelzálog bejegyzés, a korábbi hitelező(k) beleegyező nyilatkozatával

–Jelzáloggal csak pénzkövetelés biztosítható

–A zálogjogosult nem veheti birtokba, nem szedheti annak hasznát

–A tulajdonos nem rendelkezik vele korlátlanul, nem idegenítheti el, nem lehet újabb zálogjog tárgya a zálogjoggal rendelkezők beleegyezése nélkül.

–A tulajdonos a jelzálog tárgyát használhatja, szedheti hasznát, köteles állagát megőrizni.

–Az adós nem fizetése esetén, az ingatlan értékesítéséből származó bevételből elégíti ki a tartozásokat, a jelzálogjog ingatlan nyilvántartásba vétel sorrendjében.

 • Kézizálog

–Kézizálog tárgya: ingó vagyontárgy

 • Anyag, befejezetlen termelés, félkész termék árukészlet
 • Ingatlan kivételével tárgyi eszköz (gépek, berendezések stb.)
 • Jövőbeni vagy még lábon álló termés

–Fő szabály szerint át kell adni a zálogra jogosultnak, a zálogra jogosult birtokába kerül

 • Kivétel a bank által adott hitel esetében a fizetésre kötelezett birtokában marad

–A zálogra jogosult köteles a zálog tárgyát megőrizni, a kézizálog megszűnésekor visszaszolgáltatni

–A kézizálog jogosultja a zálogtárgy hasznát nem szedheti

–Az adós nem fizetése esetén a zálogjog jogosultja a zálogtárgyat elidegenítheti

–Az elidegenítés bírósági határozaton alapuló végrehajtás útján történik.

 • Óvadék: dologi jellegű biztosíték

Tárgya:

–készpénz, takarékbetétkönyv, értékpapír

–A hitelező közvetlenül – bírósági tárgyalás nélkül – felhasználhatja követelése kielégítésére

–Járulékos jellegű kötelem

–Az óvadék tárgyát képező dolgot át kell adni hitelezőnek, köteles megőrizni

–Az óvadék feletti rendelkezésről a felek állapodnak meg

–A kedvezményezett köteles az óvadékot visszaszolgáltatni, ha a követelés megszűnt

 • Engedményezés: a követelés jogosultja (szállító, eladó) a követelést egy harmadik személyre (a hitelt nyújtóra) ruházza át.

–Három szereplője van:

 • Adós (vevő)
 • Hitelező (szállító), az eredeti jogosult, engedményező, aki a követelését másra (3. személyre) átruházza
 • Engedményes, akire az engedményező a követelését átruházza

–Tárgya: fennálló, jövőben esedékes, vagy lejárt követelés

–A követelés engedményezéséhez nem szükséges az adós (vevő) hozzájárulása

–Az engedményező értesíti a fizetésre kötelezettet (vevőt), hogy a fizetést ne neki, hanem az általa megnevezett 3. személynek, az engedményesnek teljesítse

 

–Ha a követelés kötelezettje (vevő) nem az engedményesnek, hanem az engedményezőnek (az eredeti jogosult, hitelező) fizet, vállalja annak kockázatát, hogy az engedményesnek meg kell fizetnie ugyanazt a tartozást.

Weblock

Kapcsolat

 

Elfogadom az adatvédelmi irányelveket.